Pravidla

Jako hráč jsi povinen mít o pravidlech přehled a řídit se jimi. Tím, že se přihlásíš do hry, potvrzuješ, že pravidla znáš a počítáš s možností trestu v případě porušení.


 1. V chatu nebuď agresivní, neurážej – přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární mluvu. Tresty budou odvozeny od konkrétního prohřešku. Viz níže. 
  § Spam nebo běžná vulgarita (jedno, dvě slovíčka) -> mute 20m 
  § Vulgarita ve větší míře, agrese v chatu -> ban 8h 
  § Urážky, posměšky proti serveru nebo Admin týmu -> ban 5d 
  § Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy -> ban 3d 
  § Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva -> ban 7d
 2. Nezneužívej žádného práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Pokud něco takového objevíš, musíš to nahlásit! –> ban 5d
 3. Je zakázáno krást nebo ničit jakékoliv hmotné i nehmotné věci, které patří někomu jinému. -> ban 7d
 4. Na serveru je zakázáno znehodnocovat krajinu světa nebo stavět sloupy 1×1. Pro těžbu písku a podobných povrchových surovin slouží těžební svět. -> ban 1d
 5. Neobstavuj rezidence. -> ban 3d
 6. Maximální počet tiles entit je 200 na chunk a maximální počet spawneru je 5 na chunk. Při překročení limitu máme právo na snížení a zničení věcí. (Tiles entity jsou bedny, shulker boxy, item framy, spawnery, hoppery...)
 7. Multiacc za účelem obohacení je zakázaný. -> trvalý ban nových účtu a IP ban hlavního účtu 7d
 8. Nepoužívej Hacky, Cheaty, mody ani resource packy na hledání ore. Jediný povolený mod je Optifine. -> ban 7d (na KitPVP perma ban)
 9. Pravidlo ohledně používání hacku, cheatu a jiných modů neplatí na Creative serveru.
 10. Nepiš IP adresy nebo jinak nedělej cílenou reklamu. -> trvalý IP ban
 11. Zákaz zabíjení hráčů po přijetí teleportace a lákání do léček. -> ban 3d (Toto pravidlo neplatí na Zombie PVP mapách)
 12. Obcházení banu se trestá. -> ban/ipban po stejnou dobu, jako původní trest.
 13. Krádež cizího učtu se trestá. -> perma ip ban
 14. Lež Admin týmu se trestá. -> ban 7d
 15. Při opakovaném porušení pravidel se délka banu násobí číslem, které je udáváno počtem dosažených trestů.

Rules

All users and players must read and follow rules to avoid the punishments or problems.


 1. Be calm in chat, dont use bad language and be respectful to other players.
  § Spam or basic swearing (1-2 words) -> mute 20m 
  § Vulgarity in greater extent -> ban 8h 
  § Insulting server or team -> ban 5d 
  § Sexual and other manifestations -> ban 3d 
  § Expressions of nacism, discrimination, racism -> ban 7d
 2. Don't abuse any bugs or errors in game. All bugs must be reported!  –> ban 3d
 3. Don't grief or steal buildings  -> ban 7d
 4. Don't steal items from other player's chests without permission -> ban 7d
 5. Don't create 1x1 columns, if you want to mine just use Mine world. -> ban 1d
 6. Don't create buildings around other player's residences. -> ban 3d
 7. Multiaccount for enrichment is forbidden. -> permanent ban on new account and 7d IP ban of main account
 8. Don't use cheats/mods/hacks, only one allowed mod is Optifine. -> ban 7d (on KitPvP permanent ban)
 9. Don't advertise. -> permanent IP ban
 10. Don't "tpa kill". -> ban 1d (this doesn't apply on zombie apocalypse)
 11. Don't use another account to be "not banned". If you have unless 1 account banned on your IP we will ban this account too.. -> ban/ipban at the same time as the original ban
 12. Don't steal accounts. -> permanent IP ban
 13. Don't lie to team members. -> ban 7d
 14. If you will break rules again the time of the punishment will be multiplied by number of achieved punishments.